Toimitusehdot

JOUCO Oy Packagent: YLEISET TOIMITUSEHDOT

SOVELTAMINEN:

Nämä toimitusehdot ovat voimassa Jouco Oy Packagent:in (myyjä) toimituksissa asiakkaalle (asiakas) elleivät osapuolet kirjallisesti ole muuta sopineet. Tilatessaan Jouco Oy:ltä asiakas hyväksyy nämä ehdot.

TOIMITUSEHDOT:

Toimitusehto on ”noudettavana lähettäjältä” / NOL Hämeenlinna FINNTERMS 2001, ellei muuta sovita. Myyjä voi erikseen sovittaessa, asiakkaan kustannuksella, huolehtia kuljetuksen järjestämisestä.

MAKSUEHTO:

Myyjä määrittää maksuehdon. Eräpäivän jälkeen tapahtuvasta maksusta peritään 11%:n viivästyskorkoa lisättynä laskutuskuluilla. Asiakkaan on maksettava lasku reklamaatiosta huolimatta.

OMISTUSOIKEUS:

Myydyn tavaran omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes lasku on täysimääräisesti maksettu.

ASIAKKAAN VASTUU:

Asiakas vastaa yksin eri aineiden soveltuvuudesta ko. pakkausten/pakkausmateriaalien kanssa käytettäväksi ja eri pakkauskomponenttien yhteensopivuudesta. Myyjä voi antaa yhteistoiminnassa päämiestensä/tavarantoimittajiensa kanssa asiakkaalle edellä mainituista asioista ainoastaan suosituksia ja ohjeita.

TAVARAN MÄÄRÄ:

Kuljetuspakkausten koosta ja hygieniasta johtuen myyjä varaa oikeuden pyöristää toimitettava tavaramäärä tilattua määrää lähimpään yli- tai alimäärään (±10 %).

HINTAMUUTOKSET:

Myyjällä on oikeus hintamuutoksiin, jos raaka-aine- ja/tai kuljetuskustannuksissa tapahtuu toimitukseen liittyviä merkittäviä muutoksia. Jollei muuta ole sovittu, on myyjällä yhtäläinen oikeus hinnankorotuksiin lainsäädännön, verojen, julkisten menojen, tarjouksen jättöajan jälkeisten valuuttakurssimuutosten ja/tai myyjän tavarantoimittajien hinnanmuutosten perusteella.

VARASTOINTI:

Myyjällä on oikeus toimittaa ja laskuttaa asiakasta varten varattu tavaraerä sovitun varastointiajan jälkeen.

REKLAMAATIOT:

Ostajan on reklamoitava mahdolliset viat ja/tai puutteet kirjallisesti 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Reklamaatiosta on käytävä ilmi eräajonumero, päiväys, vian laatu ja likimääräinen arvio vian laajuudesta. Jos vika tai puute on myyjän vastuulla, on sen olosuhteisiin nähden kohtuullisessa ajassa omalla kustannuksellaan otettava tavara takaisin, korvattava tai korjattava hylätty tavara.

Korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja sen on saavuttava myyjälle viimeistään 30 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Jos olosuhteiden perusteella on selvää, että virheen tilaajalle aiheuttamaa vahinkoa on ollut mahdoton todeta edellä sanotussa määräajassa, voidaan myöhemminkinsaapuva korvausvaatimus, myyjän harkinnan mukaan, ottaa huomioon.

Myyjän vastuu koskee vain vikoja ja/tai puutteita, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä työolosuhteissa ja tavaraa oikein käytettäessä. Se ei koske virheitä, jotka johtuvat asiakkaan määräämästä rakenteesta tai materiaalista, asiakkaan suorittamasta puutteellisesta huollosta, väärästä asennuksesta tai korjauksesta tai ilman myyjän kirjallista lupaa tehdystä muutoksesta tai tavaran normaalista kulumisesta tai huononemisesta.

Korvausvastuu virheellisen, viivästyneen tai toimittamatta jääneen toimituksen aiheuttamasta vahingosta on korkeintaan virheellisen, viivästyneen tai toimittamatta jääneen tuotteen tai toimituserän kauppahinnan suuruinen. Myyjä ei vastaa em. vioista ja/tai puutteista mahdollisesti aiheutuvista tuotannon tai myyntivoittojen menetyksistä eikä muistakaan epäsuorista vahingoista.

FORCE MAJEURE:

Myyjä ei vastaa toimitukseen aiheutuvista muutoksista, jotka aiheutuvat pakottavista (Force Majeure) tapahtumista, kuten esim. lakko, työsulku tai muu työmarkkinakonflikti, sotilaalliset konfliktit, luonnonmullistukset, tulipalo, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina ja meteli, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset sekä myyjän tavarantoimittajien toimituksessa olevat edellä tässä kohdassa mainituista syistä johtuvat virheet tai toimitusten viivästyminen tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja osapuolesta riippumaton syy.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN:

Syntyneet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa tai viimekädessä myyjän kotipaikan tuomioistuimessa Hämeenlinnassa. 

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.